Obchodní podmínky a Reklamační řád
Zde jsou informace ohledně podmínek prodeje a možnosti reklamace.

1. Všeobecné obchodní podmínky 
 
I.
Základní ustanovení, vymezení pojmu.

Obchodní podmínky a Reklamační rád (dále jen Obchodní podmínky),  jsou  zpracování dle
Zákona na ochranu spotřebitelé č. 634/1992 Sb. a Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění.

Všeobecné obchodní podmínky  se vztahuji  na smluvní vztahy vzniklé mezi Refill.CZ s. r.o. 
(dále jen „prodávající“ nebo„dodavatel“) a kupujícím-spotřebitelem (dále jen „spotřebitel“ nebo „kupující“). 
Záruka se  vztahuje pouze na zboží a služby  zakoupené u prodávajícího a jehož reklamace 
byla uplatněna v záruční době. .
Prodávající je právnická osoba:
Název: Refill.CZ  s. r.o.
Sídlo: Hybešova 725/40, 602 00 Brno
IČ: 26960117
DIČ: CZ26960117
Zápis OR:  Brno, oddíl C, vl. 48177
Kontakt: e-mail info@refill-sro.cz , telefon 543211281


Podle § 1751 odst. (1) Občanského zákoníku, část obsahu smlouvy lze určit odkazem na obchodní podmínky, které navrhovatel připojí k nabídce nebo které jsou stranám známy. Odchylná ujednání ve smlouvě mají před zněním obchodních podmínek přednost.
(2) Odkáží-li strany v nabídce i v přijetí nabídky na obchodní podmínky, které si odporují, je smlouva přesto uzavřena s obsahem určeným v tom rozsahu, v jakém obchodní podmínky nejsou v rozporu; to platí i v případě, že to obchodní podmínky vylučují. Vyloučí-li to některá ze stran nejpozději bez zbytečného odkladu po výměně projevů vůle, smlouva uzavřena není.
(3) Při uzavření smlouvy mezi podnikateli lze část obsahu smlouvy určit i pouhým odkazem na obchodní podmínky vypracované odbornými nebo zájmovými organizacemi.
tyto obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, která nakupuje zboží na firmu.

Přepravní službou (dále jen dopravce) je právnická nebo fyzická osoba podnikající v oboru přepravy zboží a logistiky.
Spotřebitelská smlouva (dále jen smlouva) je smlouva kupní, případně jiná smlouva, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně prodávající. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást každé uzavřené smlouvy mezi spotřebitelem a prodávajícím. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebráni-li tomu okolnosti na straně kupujícího či prodávajícího, lze smlouvu uzavřít i jiném pro obě strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám.
Tyto obchodní podmínky a reklamační rád jsou zobrazeny na webových stránkách a veřejně přístupné na provozovně prodávajícího.

II.
Bezpečnost a ochrana informací.

Prodávající se zavazuje dodržovat zákon č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Veškeré osobní údaje jsou důvěrné a budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou nijak zveřejněny nebo poskytnuty třetí osobě s výjimkou situace související s logistikou, servisem nebo platebním stykem týkajícího plnění kupní smlouvy a ten jen v rozsahu nezbytně nutném. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním osobním údajů v databázi prodávajícího. Toto zpracování a shromaždování osobních údajů muže být použito pro plnění kupní smlouvy a za účelem případné nabídky obchodu a služeb kupujícímu. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, doplnění, včetně dalších zákonných práv dle §21 zákona č. 101/2000 Sb.
Poskytnutí údajů je ze strany kupujícího dobrovolné, nicméně jejich sdělením je podmíněno uzavření kupní smlouvy či jiného závazku.
Kupující si je vědom, že koupí zboží mu nevznikají žádná práva na používání obchodních názvu, firemních log, registrovaných značek atd., není-li v konkrétním případe zvláštním ujednáním stanoveno jinak.

III.
Objednávání, uzavření smlouvy.

Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání a kupující má právo a možnost kontroly a opravy před odesláním objednávky. Objednávka kupujícího je návrhem smlouvy a samotná smlouva je uzavřena momentem doručení potvrzení kupujícímu s tímto jeho návrhem. Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání, platnost uzavřené smlouvy je 3 pracovní dny pro zboží na skladě prodávajícího v okamžiku návrhu smlouvy. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě prodávajícího, muže dojít po vzájemné dohodě k prodloužení platnosti uzavřené smlouvy a případné změně ceny vzhledem k aktuální situaci na trhu nezávisle na vůli prodávajícího (kurzu Kč vůči zahraničním měnám, změna podmínek výrobce).
Objednávat lze následujícími způsoby:
- prostřednictvím elektronického obchodu, jehož provozovatelem je prodávající
- elektronickou poštou na adresu prodávajícího
- osobně na provozovně prodávajícího
- dopisem, telefonicky.

IV.
Platební a dodací podmínky.

Způsob plateb:
- platba v hotovosti při nákupu
- platba předem bankovním převodem (zálohová platba), kupující má možnost zaplatit zboží předem na účet prodávajícího u FIO Bank číslo účtu 2000324354/2010
- platba dobírkou při doručení zboží, hotovost přebírá dopravce


Dodávky předmětu plnění budou realizovány dle skladové dostupnosti produktu a provozních možností prodávajícího ihned nebo v co nejkratším termínu. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění osobním odběrem nebo na uvedenou adresu v objednávce. Součástí plnění není instalace předmětu plnění. Při osobním plnění a  způsobu platby jiným než hotovostí, nebo při plnění prostřednictvím dopravce, může zboží převzít jen osoba k tomu pověřená, která se musí dostatečně identifikovat a prokázat, že je oprávněna zboží převzít. Prodejce zajišťuje doručení zboží, plnění prostřednictvím dopravce, po celé České republice obvykle do 1–3 pracovních dnů. Náklady na dodání se rozlišují podle zvoleného způsobu dopravy a celkové hodnoty objednávky.
Přepravné převodem na účet 100 Kč, dobírka 150 Kč.
Osobní odběr je zdarma.
Vysvětlení pojmu:
- osobní odběr znamená, že předmět plnění si muže kupující vyzvednout v provozní době na pobočce prodávajícího
- přepravní službou (faktura i dobírka) znamená, že kupující doručí plnění prostřednictvím dopravce DPD s.r.o. nebo české pošty.
Kupující je povinen bezprostředně po splnění dodávky překontrolovat stav plnění smlouvy. Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi dodacím listem, daňovým dokladem a dodaným zbožím, co do druhu nebo množství, je povinen ihned /nejpozději do 24 hodin/  uplatnit rozpor  s kupní smlouvou (reklamaci) a kontaktovat firmu Refill.CZ  s. r.o a vyžadovat řešení. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že pozdější případná reklamace nebude uznaná.. V případě plnění přepravní službou je kupující navíc povinen překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost bezpečnostních pásek, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě se smlouvou tím, že zásilka je například neúplná nebo poškozená. Pokud ji i přesto přijme nebo zjistí poškození zboží po odstranění obalu, uplatní kupující reklamaci.

V.
Odstoupení od smlouvy.

Podle §1820, odstavec první, písmeno g), Občanského zákoníku, v případě odstoupení od smlouvy ponese kupující náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
Písmeno h) údaj o povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo. 
Podle § 1829 (1) Občanského zákoníku, kupující má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o:
a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.
(2) Nebyl-li kupující poučen o právu odstoupit od smlouvy v souladu s § 1820 odst. 1 písmena f), může kupující od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dnů ode dne počátku běhu lhůty pro odstoupení podle odstavce 1. Jestliže však byl kupující poučen o právu odstoupit od smlouvy v této lhůtě, běží čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení ode dne, kdy kupující poučení obdržel.

Kupující odstoupí prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy,a prodávající potvrdí kupujícímu bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí. Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle nebo předá prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel.

Podle § 1834 Občanského zákoníku, odstoupí-li kupující od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a prodávající s plněním na základě výslovné žádosti kupující začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí prodávající poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy. Je-li sjednaná cena nepřiměřeně vysoká, uhradí kupující podnikateli poměrnou část ceny odpovídající tržní hodnotě poskytovaného plnění.

Kromě případu, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže kupující odstoupit od smlouvy (§1837 Občanského zákoníku)
a) na poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícího, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy

c) na dodávku zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,

d) na dodávku zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíšeno s jiným zbožím,

e) na opravu nebo údržbu provedenou v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů.

Pokud hodnota plnění smlouvy je snížena (došlo k částečnému spotřebování, opotřebování či neúplnému vrácení zboží), je kupující povinen chybějící hodnotu nahradit v penězích (§1833 Občanský zákoník). V praxi se tak děje formou vystavení daňového dokladu na skutečně spotřebovanou práci technika, případně materiál, spojenou s vrácením zboží a následným započtením na vrácenou finanční částku dodavatelem, která je pak spotřebiteli vyplacena ve snížené hodnotě. Náklady na spotřebovanou práci jsou maximálně 500,-Kč s DPH (413,- Kč bez DPH) za každou hodinu práce technika.
Dodavatel je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení.
Odstoupení od smlouvy je vhodné oznámit dodavateli písemnou formou, kterou lze přiložit k vrácenému zboží, dodavatel doporučuje před zasláním zboží pojistit. Pokud nedojde k vzájemné dohodě o prodloužení platnosti uzavřené smlouvy, například z důvodu změny ceny, ukončení výroby atd., může bez sankcí od smlouvy odstoupit spotřebitel i dodavatel. O svém rozhodnutí o odstoupení smlouvy je nutné druhou stranu informovat písemnou formou nebo prostřednictvím elektronické komunikace (e-mail).

VI.
Rozsah, podmínky a způsob uplatnění odpovědnosti za vady výrobku a služeb.
Podmínky uplatnění rozporu s kupní smlouvou (dále reklamace) - zákonná záruka - 
 
Záruka. ( §1914až §1925, §2099 až §2117 a §2161 až §2174 Občanského  zákoníku)
Záruční doba při prodeji spotřebního zboží a renovací laserových tonerů je 24 měsíců, záruka na opravu tiskáren, PC servis a plnění inkoustových kazet je 3 měsíce. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena  lhůta k použití věci,  skončí záruční doba uplynutím této lhůty. 
Jako záruční list slouží řádně vyplněný daňový doklad (paragon).
Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobeném jejím obvyklým používáním. U věcí prodávaných za  nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení,které měla věc při převzetí kupujícím. Záruční doby počínají běžet od převzetí věci kupujícím.

Místo a způsob uplatnění reklamace, vyřízeni reklamace 

Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují v provozovně prodávajícího. Při uplatnění práva z odpovědnosti za vady formou zaslání zboží prostřednictvím přepravní služby je doporučeno zaslat zboží vždy na adresu sídla prodávajícího.Prodávající nebo jím pověřený pracovník vyhotoví kupujícímu Reklamační protokol s ostatními předepsanými údaji. 
 
1. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději  do 30dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.  Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva jakoby se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.  (zákon o ochraně spotřebitele §19 odst.3)
2. Pro přijetí reklamace je třeba předložit předmět reklamace včetně kompletního obalu,doklad o zakoupení. V případě reklamace z důvodu nekvalitního tisku je nutno přiložit ukázkový výtisk, na kterém je patrná snížení kvality tisku.Při využití služby zpětné dopravy zboží k prodávajícímu prostřednictvím dopravce je nutné zboží zabalit do vhodného obalu (nejlépe původního), tak aby nedošlo k poškození v průběhu přepravy, pokud k poškození zboží dojde v průběhu přepravy a dopravce v následném reklamačním řízení zamítne reklamaci z důvodu nevhodného přepravního obalu, nese kupující plnou odpovědnost za způsobenou škodu, v těchto případech vrací prodávající zboží zpět kupujícímu, pokud se nedohodnou jinak, například na provedení smluvní opravy.
3. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit.
4. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady,má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu,jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.
5. Dojde-li k výměně, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci.Totéž platí dojde-li k výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka.
6. Vyřízené reklamace budou kupujícímu zasílány prostřednictvím dopravce nebo uschovány v provozovně prodávajícího pro osobní vyzvednutí, tak jak je vyznačeno v reklamačním protokolu.
Maximální doba pro úschovu je 3 měsíce, po této době muže prodávající postupovat dle platných právních předpisů.

Reklamace zboží poškozeného přepravou.
Obecná definice.

Za vadu považuje prodávající to, co neodpovídá kvalitativnímu vymezení zboží, jež vyplývá z kupní smlouvy. Naopak záruka se vztahuje pouze na výrobní a funkční vady nebo na vadu, která prokazatelně vznikla před ukončením obvyklé životnosti výrobku. Opotřebení výrobku a jeho části, způsobené jejich běžným používáním nepodléhá záruce a není považováno za rozpor s kupní smlouvou.

Podmínky a rozsah prodloužené smluvní záruky.

Pokud je u zboží uvedena záruční doba přesahující rozsah zákonné záruky 24 měsíců, doba nad zákonnou záruku se považuje za prodlouženou smluvní záruku. V rámci prodloužené smluvní záruky se prodávající zavazuje o co nejrychlejší vyřízení reklamace, nejdéle však do doby 90 dní od uplatnění reklamace. Prodávající si vyhrazuje právo nahradit reklamované zboží zbožím jiným (jinou značkou) se stejnými nebo vyššími funkčními parametry, přičemž vyměněné zboží má povahu opraveného zboží, záruka se tedy prodlužuje jen o dobu reklamace.

VII. 
Plnění 

Jde-li o opravu nebo úpravu věci (tonery, cartridge),vznikne objednateli právo,aby mu zhotovitel podle jeho objednávky provedl opravu nebo úpravu věci. 
Zhotoviteli vznikne právo, aby mu objednatel zaplatil cenu za opravu nebo úpravu věci.
Při plnění přinesených (použitých) tiskových zásobníků (cartridge),je předmětem záruky pouze dodavatelem  provedené plnění a záruční doba je 3 měsíce, není-li sjednáno jinak.Tato záruka se nevztahuje na elektronicky vadné kazety.Je-li věc opravena vadně, má objednatel právo na bezplatné odstranění vady.  Zhotovitel je povinen vadu odstranit nejdéle v dohodnuté lhůtě.Nelze-li vadu odstranit nebo neodstraní-li ji v dohodnuté lhůtě,anebo vyskytne-li se vada znovu, má objednatel právo na zrušení smlouvy,nebo na přiměřené snížení ceny opravy nebo úpravy.Objednatel je povinen vyzvednout si věc nejpozději do jednoho měsíce od uplynutí doby,kdy oprava nebo úprava měla být provedena,a byla-li provedena později,do jednoho měsíce od vyrozumění o jejím provedení. Neučiní-li tak,je povinen zaplatit poplatek za uskladnění.Poplatek za uskladnění je 50Kč za každý započatý měsíc a kus.Nevyzvedne-li si objednatel věc ve lhůtě šesti měsíců ode dne,kdy byl povinen ji vyzvednout,má zhotovitel právo věc prodat.Je-li zhotoviteli známa adresa objednatele a jde-li o věc větší hodnoty,je zhotovitel povinen o zamýšleném prodeji objednatele předem vyrozumět a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k vyzvednutí věci.Dojde-li k prodeji nevyzvednuté věci,vyplatí zhotovitel výtěžek  prodeje po odečtení ceny opravy nebo úpravy,poplatku za uskladnění a nákladů prodeje. Právo na výtěžek prodeje musí objednatel uplatnit u zhotovitele.

VIII
Pokud není v těchto Obchodních podmínkách stanoveno jinak,  platí přiměřené ustanovení výše uvedených právních předpisů.Kupující a prodávající jsou tímto reklamačním řadem vázáni.Prodávající si vyhrazuje právo změny těchto Obchodních podmínek bez předchozího upozornění.


Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy
(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát:
Refill.CZ s. r.o.
Hybešova 725/40, 602 00 Brno
mail: info@refill-sro.cz

Oznamuji/oznamujeme, že tímto odstupuji/odstupujeme od smlouvy o nákupu tohoto zboží/ o poskytnutí těchto služeb- číslo daňového dokladu/faktury:

Datum objednání/datum obdržení

Jméno a
příjmení spotřebitele/spotřebitelů

Adresa spotřebitele/spotřebitelů

Podpis
spotřebitele/spotřebitelů

Datum


Jméno:
E-mail:
Smile: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 


Content Management Powered by CuteNews